Menny's Kitchen

Ravani (v)

Ravani (v)

Ravani (v)

€5,85

Dessert made with eggs, semolina and honey syrup.